کمک کنسولی

Consular Assistance - Farsi

Information for Refugees in Greece:

:برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت پناهندگان در یونان

اطلاعات و اخبار وب سایت

 

Information about Asylum Pre-Registration in Greece: